دوشنبه 23 تير 1399   21:51:20
شناسنامه فرایند اشتراک پذیری

شناسنامه فرآیند

عنوان فرآیند

اشتراک پذیری متقاضیان  جزء

تعریف فرآیند

واگذاری امتیاز اشتراک گاز طبیعی جهت مصارف کمتر یا برابر  M3160 و فشار    پوند براینچ مربع

کد فرآیند

KSHG200-1/00

نوع فرآیند

اصلی                                                                پشتیبانی

مسئول

 رییس امور مشترکین و متقاضیان

فرآیند پیش نیاز

ندارد

نام واحد پشتیبان

فناوری اطلاعات و ارتباطات- امور مالی-نصب تجهیزات و انشعابات هماهنگی فروش

مدارک لازم

کارت تاییدیه نظام مهندسی-نقشه ایزومتریک محل-کپی شناسنامه و کارت ملی-کپی اسناد مالکیت-فیش واریزی بابت هزینه انشعاب-تسویه حساب نفت-تاییدیه سازمانهای مرتبط مانند شهرداری، دهیاری، خطوط لوله، فرمانداری، میراث فرهنگی و تعهد محضری در صورت نیاز

فرم های مورد نیاز

فرم قرارداد فروش پیمان-فرم کارت گردان نظام مهندسی

مدت زمان انجام فرآیند در هر مرحله:

(تمامی زمان ها، زمان کاری و اداری میباشد.)

مراجعه به دفتر پیشخوان و تکمیل فرم  مربوطه

30 دقیقه

تحویل مدارک از پیشخوان یا پست به شرکت گاز(واحد متقاضیان)

2روز

بررسی مدارک و ثبت اطلاعات توسط واحد متقاضیان

1 روز

ارسال SMS به متقاضی جهت تایید اطلاعات

0 (بلافاصله)

مجموع زمان انجام فرآیند

3 روز

شاخص اندازه گیری و پایش

( تعداد اشتراکهایی با فیلد وضعیت 1110 یا 1111\تعداد کل متقاضیان در دوره پایش) =اشتراکپذیری در متقاضیان

(تعداد اشتراکهای تغذیه شده به سیستم\تعداد آپدیت کارتهای 10،11 و 12)= صحت ثبت اطلاعات متقاضیان

دوره اندازه گیری و پایش

3 ماهه

معیار پذیرش

اشتراکپذیری در متقاضیان=1

صحت ثبت اطلاعات = 1

زمان انجام فرآیند 3 روز

توضیحات

 

تاریخ بازنگری

امضای مسئول فرآیند

امضای رییس کمیته فرآیندها:

امضای مدیر عامل :

1
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما