دوشنبه 23 تير 1399   22:11:28
شناسنامه تغییر سیستم

شناسنامه فرآیند

عنوان فرآیند

تغییرسیستم لوله  کشی وتغییرظرفیت کنتور

تعریف فرآیند

عملیاتی جهت متناسب سازی تجهیزات گازرسانی با تغییرات ساختاری ملک

کد فرآیند             

KSHG200-8/00

نوع فرآیند

    اصلی                                                                پشتیبانی

مسئول

رییس امور مشترکین و متقاضیان

فرآیند پیش نیاز

اشتراک پذیری

نام واحد پشتیبان

فناوری اطلاعات و ارتباط-مالی-نصب تجهیزات

مدارک لازم

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک-کپی سند و قولنامه ساختمان-کپی اخرین قبض پرداختی

فرم های مورد نیاز

فرم تغییر سیستم

مدت زمان انجام فرآیند در هر مرحله:

(تمامی زمان ها، زمان کاری و اداری میباشد.)

مراجعه به دفاتر پیشخوان و تحویل مدارک

30دقیقه

ارسال مدارک از دفاترپیشخوان به امور مشترکین

2روز

بررسی مدارک توسط امور مشترکین

یک روز

ثبت در سیستم و چاپ فرم سه برگی

یک روز

ارسال فرم به واحد نصب

یک روز

تحویل فایل اصلاحی به واحد کنترل اسناد

یک روز

مجموع زمان انجام فرآیند

6 روز

شاخص اندازه گیری و پایش

(تعداد متقاضی تغییر ظرفیت/تعداد تغییرظرفیت) = نسبت تغییر سیستم

دوره اندازه گیری و پایش

سه ماهه

معیار پذیرش

نسبت تغییر سیستم = 1

زمان انجام فرآیند 6 روز

توضیحات

 

تاریخ بازنگری:

امضای   مسئول فرآیند:

امضای رییس کمیته فرآیندها

امضای  مدیر عامل:

1
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما